1000 Hour Eyelash Brow Dye Tint Kit

1000 Hour Eyelash Brow Dye Tint Kit

?
poison

1 Like

You don’t put poison in your hair?