Aduro Resound XL AY-RVB Portable Wireless Bluetooth Speaker

![](upload://xLagYxbu5nTICrDWHHdNuqDQ5Av.jpeg)

Aduro Resound XL AY-RVB Portable Wireless Bluetooth Speaker