Amazon Kindle 4GB, WiFi, Black or White


Amazon Kindle 4GB, WiFi, Black or White