Care Bears Champ Plush, Medium

Care Bears Champ Plush, Medium