Empty Amber Glass Spray Bottles- 2 PK


Empty Amber Glass Spray Bottles- 2 PK

How large are the glass bottles?