Smeg SMEG KLF03PBUS Smeg KLF03PBUS 50's Retro Style Aes (Open Box)

Smeg SMEG KLF03PBUS Smeg KLF03PBUS 50's Retro Style Aes (Open Box)

1 Like

It’s '50s not 50’s just FYI.

I’d like to see “Smeg” a few more times in the title.

4 Likes