Sol De Janeiro Brazilian Bum Bum Cream


Sol De Janeiro Brazilian Bum Bum Cream

Is this how I get thick like oatmeal?