Tempur-Pedic Travel Neck Pillow

$63 on Amazon (prime)