Thanksgiving Bird

Turkey says, “No thank you”. :slight_smile: