Upgraded Water Filter Straw 1 or 4 Pack


Upgraded Water Filter Straw 1 or 4 Pack

Can these be used to filter out water borne Giardia lamblia, Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanesis, Isospora belli, and the microsporidia?