ZHEN Japanese Gyuto Chef Knife, 8"


ZHEN Japanese Gyuto Chef Knife, 8"