ZHEN Japanese Gyuto Chef Knife, 9.5"


ZHEN Japanese Gyuto Chef Knife, 9.5"